Mooi vormgegeven boeken met een culturele, historische of literaire insteek

Jan Schurgers

Jan Schurgers (Valkenburg, 1946) schreef in de voorbije 45 jaar in diverse bladen en tijdschriften. In 1972 verscheen een korte monografie over de dichter Jan Hanlo bij de uitgeverij Valkdruk en in 1986 de novelle “de Ondergang” bij dezelfde uitgever. In 2002 publiceerde hij de biografie van de Valkenburgse avonturier en wereldreiziger Ernst Wilhelm Lamberty (1915-1982). Na zijn pensionering als onderwijzer aan de bassisschool in Klimmen verscheen in 2007 de bundel “Vallekeberg huère en zeen” met dialectgedichten, liedjes en schilderijen over Valkenburgse plekjes en in datzelfde jaar het naslagwerk “57 Limburgse Beeldend Kunstenaars” bij uitgeverij Leon van Dorp. In 2009 verscheen bij uitgeverij Aspekt de roman “De ondoorgrondelijke wegen naar Popayan” en in 2012 de lijvige roman “de Afzijdige”. Jan Schurgers schreef verder in de periode 1983-1993 vele artikelen over kunst en cultuur in het kwartaalblad “Geulrand” en sinds 2012 in het magazine “Kijk op Valkenburg.”

Recent verschenen

Een sterke toren in het midden der stad
Een sterke toren in het midden der stad Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen
Auteur

Herman Wesselink

Het Nederlandse kerkenlandschap van de negentiende en de twintigste eeuw is door de herwonnen godsdienstvrijheid, bevolkingsgroei, emancipatie van kerkgenootschappen en ontwikkelingen in de architectuur en liturgie bijzonder pluriform en omvangrijk. Voegen we het Nederlandse kerkelijk erfgoed uit eerdere eeuwen daar nog bij, dan kunnen we zelfs spreken van een van de rijkste en meest diverse kerkenlandschappen ter wereld. Dit indrukwekkende religieuze erfgoed is uniek en daardoor onvervangbaar.Door het al decennia dalende kerkbezoek is de toekomst van vooral de negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandse kerken echter onzeker geworden. Terwijl de oudere gebouwen vanwege hun leeftijd bescherming genieten, zijn sinds het midden van de vorige eeuw honderden ‘jonge’ kerkgebouwen gesloopt. Het behoud van de nog resterende gebouwen en hun vaak waardevolle interieurs en kunstschatten staat onder druk.In dit boek beschrijft architectuurhistoricus Herman Wesselink de Nederlandse kerkbouwgeschiedenis van de periode 1800 tot 1970 aan de hand van ontwikkelingen in de kerkgeschiedenis, architectuur, stedenbouw, liturgie en kunst. In de eerste twee delen komen de gebouwen van de drie grote kerkgenootschappen en verschillende dissenters aan de orde. Deel drie bespreekt de periode van afbraak en herbestemming van de kerkgebouwen die omstreeks 1960 inzette. Hiermee gepaard ging een gestaag groeiende waardering voor het jonge kerkelijke erfgoed, gevolgd door wettelijke bescherming van inmiddels ruim de helft van de nog bestaande kerkgebouwen uit de periode 1800-1970.In de 21e eeuw noopt het nog steeds toenemende aantal kerksluitingen tot het maken van ingewikkelde keuzes inzake de toekomst van kerkgebouwen. Daarom wordt in het derde deel van het boek een waarderingssysteem besproken, dat een bijdrage wil leveren aan zorgvuldig beleid en te maken keuzes.